Your Strategeeks

Algemene Voorwaarden.

Versie 2020

1 DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (deze “Voorwaarden”) worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
Bijlage: Aanhangsel bij deze Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; Your Strategeeks: Opdrachtnemer: Your Strategeeks, handelend onder de naam Your Strategeeks, die deze Voorwaarden van toepassing hebben verklaard; Dienst: De door Your Strategeeks krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; Opdrachtgever: De natuurlijke – of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Your Strategeeks; Overeenkomst: De overeenkomst tussen Your Strategeeks en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;
Partijen: Your Strategeeks en Opdrachtgever;
Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens; Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Your Strategeeks inclusief alle toepasselijke Bijlagen.

2 ALGEMEEN

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Your Strategeeks, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen Your Strategeeks en Opdrachtgever, dan wel zijn rechtsopvolger. Tevens zijn de specifieke Bijlagen van toepassing zoals overeengekomen tussen Your Strategeeks en Opdrachtgever. Indien dit algemene gedeelte van deze Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen Your Strategeeks en Opdrachtgever overeengekomen Bijlage, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende Bijlage(n).
2.2 Wanneer in deze Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Your Strategeeks en Opdrachtgever zijn overeengekomen, en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.4 Door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen Partijen.
2.5 Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Your Strategeeks en Opdrachtgever, dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in een Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en een specifieke Bijlage prevaleren de bepalingen in de specifieke Bijlage(n).
2.8 Your Strategeeks is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
2.9 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitgesloten.

3 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Offertes en andere aanbiedingen van Your Strategeeks zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door Your Strategeeks uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier (4) weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Your Strategeeks verstrekte gegevens waarop Your Strategeeks haar aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Your Strategeeks het recht om de aanbieding te wijzigen.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Your Strategeeks.
3.5 Opdrachten geplaatst door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
3.6 Your Strategeeks is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen af te breken zonder opgave van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te zijn tot door onderhandelen.

4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING

4.1 Your Strategeeks zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De verplichtingen van Your Strategeeks op basis van de Overeenkomst dragen het karakter van een inspanningsverbintenis.
4.2 Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. Overschrijding van overeengekomen levertijden, ongeacht de oorzaak ervan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, is Your Strategeeks gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.4 Your Strategeeks is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Your Strategeeks en zal Your Strategeeks hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
4.5 Your Strategeeks is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
4.6 Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien de Diensten niet zijn geaccepteerd en Opdrachtgever met afdoende middelen kan aantonen dat de geleverde Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient Your Strategeeks de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de geleverde Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

5 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
5.2 Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Your Strategeeks slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Your Strategeeks verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
5.4 Alle door Your Strategeeks schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten of verschrijvingen. Your Strategeeks is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen.
5.5 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Your Strategeeks de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek, opschorting of verrekening plaatsvinden.
5.6 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Your Strategeeks de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.
5.8 Your Strategeeks heeft het recht Diensten die zich nog onder Your Strategeeks bevinden onder zich te houden zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Your Strategeeks nog onder zich houdt.
5.9 Your Strategeeks is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen en/ of te indexeren conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijfentwintig procent (25%). Your Strategeeks is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
5.10 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij als geaccepteerd gelden. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
5.11 Your Strategeeks is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.
5.12 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Your Strategeeks.
5.13 In het geval de financiële positie van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft Your Strategeeks het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

6 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien de omvang van de Overeenkomst tussentijds wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Your Strategeeks dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
6.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Your Strategeeks extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Your Strategeeks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Your Strategeeks in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan Your Strategeeks worden verstrekt en zal alle door Your Strategeeks verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van Your Strategeeks alsmede de daarna gesloten Overeenkomst zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Your Strategeeks is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Your Strategeeks worden verstrekt, heeft Your Strategeeks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Your Strategeeks gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Your Strategeeks.
7.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Your Strategeeks gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van Your Strategeeks verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

8 (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING EN DE GEVOLGEN DAARVAN

8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen periode, en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigt, is Your Strategeeks gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen.
8.3 Your Strategeeks is gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever anders dan ten behoeve van reorganisatie of fusie, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de Opdrachtgever wijzigt.
8.4 Beëindiging van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming alsnog, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of anders voorgeschreven in de wet.
8.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Your Strategeeks reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Your Strategeeks ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Your Strategeeks vóór de datum van beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen Your Strategeeks ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
8.6 In het geval van beëindiging van de Overeenkomst komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.
8.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9 IE-RECHTEN

9.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten op alle in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Your Strategeeks ter beschikking heeft gesteld uitsluitend bij Your Strategeeks en/of haar licentiegevers.
9.2 Niets in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen en/of te wijzigen.
9.4 Your Strategeeks doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
9.5 Het is Your Strategeeks toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
9.6 Your Strategeeks behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

10 PRIVACY

10.1 Your Strategeeks verwerkt de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke privacywet- en regelgeving waaronder, doch niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens (tot 25 mei 2018) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (vanaf 25 mei 2018).
10.2 Opdrachtgever staat er jegens Your Strategeeks voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Your Strategeeks van elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.
10.3 Voor zover Your Strategeeks in het kader van haar dienstverlening voor opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt zij enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar dienstverlening en administratie. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor Your Strategeeks en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Your Strategeeks daartoe krachtens wet- en/of regelgeving verplicht is.
10.4 Your Strategeeks zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
10.5 Your Strategeeks zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. Your Strategeeks zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.
10.6 Opdrachtgever zal de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking met Your Strategeeks bespreken.
10.7 Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door Your Strategeeks te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
10.8 Indien zich, ondanks het feit dat Your Strategeeks de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van i) vernietiging, ii) verlies, iii) vervalsing, iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever Your Strategeeks niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.
10.9 Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van Your Strategeeks, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert Your Strategeeks geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.
10.10 Opdrachtgever vrijwaart Your Strategeeks volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Your Strategeeks getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel
10.8 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

11 VERTROUWELIJKHEID

11.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – programmatuur, (bron)codes, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en vijf (5) jaar na het einde van de Overeenkomst.
11.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers en werknemers van gelieerde ondernemingen en onderaannemers voor zover noodzakelijk in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. Aan dergelijke werknemers en onderaannemers dienen overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding te worden opgelegd.
11.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de ontvangende Partij kan aantonen dat de betreffende informatie: i) reeds aan hem/haar bekend was ten tijde van ontvangst; ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend; iv) op rechtmatige wijze van derden is ontvangen tezamen met het recht tot openbaring zonder enige geheimhoudingsverplichting; v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.
11.4 Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken medewerkers van elkaar in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

12 OVERMACHT

12.1 Bij overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen.
12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Your Strategeeks, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, , storingen in apparatuur en/of (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
12.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.
12.4 Indien Your Strategeeks ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

13 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

13.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door The Distrikt aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen. Opdrachtgever is hiertoe niet bevoegd.

14 SCHIKKING EN BEMIDDELING

14.1 Indien een geschil tussen Partijen niet in der minne kan worden beslecht, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op deze Voorwaarden, de Overeenkomst en Bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
15.3 Geschillen die tussen Your Strategeeks en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Voorwaarden, de Bijlagen en/of de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam of Rotterdam

CONSULTANCY 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op door Opdrachtgever van Your Strategeeks af te nemen Diensten op het gebied van consultancy (inclusief maar niet beperkt tot SEO en Analytics) en/of training, ofwel het op uurbasis inhuren van professionals met een inspanningsverplichting, hierna te noemen “Consultancy”.

2 CONSULTANCY

2.1 Alle door Your Strategeeks verleende Consultancy-diensten zullen worden verricht onder het bepaalde in de Overeenkomst. 2.2 Your Strategeeks zal bij het verrichten van de Diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Your Strategeeks zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Your Strategeeks ter beschikking gestelde gegevens en informatie. 2.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan met betrekking tot een door een specifiek persoon te verlenen Consultancy-diensten, is Your Strategeeks steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere, gelijk gekwalificeerde, personen. 2.4 Voor zover de Consultancy-diensten worden verleend bij Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zorg dragen voor een adequate en veilige werkplek. Opdrachtgever zal erop toezien dat medewerkers van Your Strategeeks op de hoogte worden gebracht van eventuele lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. 2.5 Opdrachtgever zal erop toezien dat zijn werknemers en andere onafhankelijke contractpartijen volledig meewerken met (medewerkers van) Your Strategeeks in verband met de verlening van Consultancy diensten en (medewerkers van) Your Strategeeks op adequate wijze voorzien van alle informatie die in redelijkheid benodigd is voor de goede verlening van de Consultancy-diensten.

3 TARIEVEN EN WERKTIJDEN

3.1 Het door Your Strategeeks gehanteerde uur- of dagtarief voor Consultancy-diensten is gebaseerd op dagen van acht uur. Opdrachtgever zal Your Strategeeks de bij de verlening van dergelijke diensten gemaakte reiskosten en onkosten vergoeden.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 In aanvulling op artikel 12 van de Algemene Voorwaarden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Your Strategeeks, kan Your Strategeeks voor de verleende Consultancy-diensten en de mogelijke gevolgen daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

ONTWIKKELING VAN WEBSITES EN APPS 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Your Strategeeks in opdracht van Opdrachtgever een website (hierna: “Website”) of applicatie (hierna “App”) ontwikkelt en/of een daarmee samenhangende dienst uitvoert (hierna “Dienst”). De overige met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Bijlage zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

2 ONTWIKKELING VAN WEBSITES EN/OF APPS

2.1 Your Strategeeks zal zich inspannen de Website en/of App te ontwikkelen c.q. de Dienst te verrichten overeenkomstig de in de Overeenkomst opgenomen specificaties. 2.2 Your Strategeeks heeft het recht een schriftelijk akkoord te verlangen op een ontwerp en/of concept van de Website en/of App en/of Dienst alvorens met de ontwikkeling te starten, en de ontwikkeling op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen tot dit akkoord is ontvangen.

3 RECHT VAN OPDRACHTGEVER

3.1 Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, verleent Your Strategeeks Opdrachtgever het exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare recht op de Website en/ of App en/of Dienst. 3.2 Tenzij anders overeengekomen, worden de broncode van de Website en/ of App en/of Dienst en de bij de ontwikkeling van de Website gebruikte of voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. 3.3 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en/of App en/of Dienst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website en/of App en/of Dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Overeenkomst, geldende wet- of regelgeving, de openbare orde, de goede zeden of op anderszins onrechtmatige wijze. Opdrachtgever vrijwaart Your Strategeeks van alle vorderingen van derden en overige schade ter zake van overtreding van het hiervoor bepaalde. 3.4 Indien de IE-Rechten op (een deel van) de Website en/of App en/of Dienst toekomen aan licentiegevers van Your Strategeeks, zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden, waaronder – maar niet beperkt tot – content management software of beperkingen met betrekking tot het uitgeven van licenties, hetgeen van invloed kan zijn op artikel 3.1.

4 OPLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE

4.1 Your Strategeeks zal zich inspannen de Website en/of App en/of Dienst op te leveren op de wijze als in de Overeenkomst bepaald. 4.2 Als een acceptatietest is overeengekomen, geldt de Website en/of App en/ of Dienst als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, of, indien Your Strategeeks voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 4.5 ontvangt, op het moment dat de daarin genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 4.8 niet aan acceptatie in de weg staan. 4.3 In afwijking van het voorgaande zal de Website en/of App en/of Dienst, indien Opdrachtgever deze vóór het moment van acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productie- of operationele doeleinden, al als volledig geaccepteerd gelden vanaf het begin van dat gebruik. 4.4 Indien bij de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website en/of App en/of Dienst fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Your Strategeeks hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Website en/of App en/of Dienst zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven. 4.5 Indien bij de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website en/of App en/of Dienst fouten bevat, zal Opdrachtgever Your Strategeeks uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport op de hoogte stellen van de fouten. Your Strategeeks zal zich naar beste vermogen inspannen gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Your Strategeeks gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende restricties in de Website en/of App aan te brengen. 4.6 Opdrachtgever mag acceptatie van de Website en/of App en/of Dienst niet onthouden (i) op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, en/of (ii) wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die ingebruikname van de Website en/of App en/of Dienst redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Your Strategeeks om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 5 van deze Bijlage, indien toepasselijk, te herstellen. 4.7 Your Strategeeks is niet gehouden eventuele fouten als bedoeld in artikel 4.5 en artikel 4.6 te herstellen indien deze ontstaan zijn als gevolg van: (i) een aanpassing van de Website en/of App en/of Dienst, van welke aard dan ook, die niet door Your Strategeeks is aangebracht; (ii) het gebruik van de Website en/of App en/of Dienst op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de Overeenkomst; (iii) onjuist gebruik van de Website en/of App en/of Dienst, al dan niet door de Opdrachtgever; of (iv) invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Opdrachtgever gebruikte gegevens. 4.8 Indien de Website en/of App en/of Dienst in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

5 GARANTIES

5.1 Nadat Opdrachtgever de acceptatietest heeft uitgevoerd en de Website en/ of App en/of Dienst heeft geaccepteerd, zal Your Strategeeks kosten in rekening brengen voor het verrichten van (herstel)werkzaamheden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Your Strategeeks niet dat de Website en/of App en/of Dienst (goed) functioneert in combinatie met alle programmatuur (waaronder webbrowsers, en/of apparatuur) of dat de Website en/of App en/of Dienst zonder storingen, onderbrekingen of andere fouten functioneert en/of bereikbaar is. 5.3 Indien Your Strategeeks een Website en/of App en/of Dienst aan Opdrachtgever oplevert die Your Strategeeks van diens toeleveranciers heeft gekregen, is Your Strategeeks niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Your Strategeeks ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

TOEPASSELIJKHEID 1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op door Opdrachtgever van Your Strategeeks af te nemen Diensten op het gebied van online advertentieverkoop en campagnemanagement, met uitzondering van niet Advertentieverkoop gerelateerde diensten, waaronder maar niet beperkt tot werkzaamheden op het gebied van Consultancy, SEO en Analytics, hierna te noemen “Advertentieverkoop”.

2 PROGNOSES EN ADVIES

2.1 Voor zover door Your Strategeeks vooraf in een mediaplan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze Your Strategeeks niet. 2.2 Op niet-Advertentieverkoop gerelateerde diensten, waaronder maar niet beperkt tot werkzaamheden op het gebied van Consultancy, SEO en Analytics advies, is de Bijlage getitled ‘Consultancy’ van toepassing.

3 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever zal alle door Your Strategeeks redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen en verstrekt aan Your Strategeeks tijdig alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Your Strategeeks in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, waaronder informatie met betrekking tot reclame verboden en informatieverplichtingen. 3.2 Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan Your Strategeeks aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal steeds is opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Reclame Code en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Your Strategeeks van alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is. 3.3 Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan Your Strategeeks aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal voldoet aan technische specificaties zoals door Your Strategeeks vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld, vrij is van technische gebreken en genoegzaam geschikt is voor plaatsing van meetsystemen. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Your Strategeeks van alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is. 3.4 Alle orders van Opdrachtgever met betrekking tot Advertentieverkoop dienen te worden betaald, en herroeping of annulering is niet mogelijk. Your Strategeeks zal de kosten voor Advertentieverkoop vooraf in rekening brengen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal geen uitvoering aan de Advertentieverkoop door Your Strategeeks worden gegeven. Door Opdrachtgever betaald mediabudget voor Advertentieverkoop met betrekking tot geplaatste advertenties kan Opdrachtgever niet retour ontvangen en Opdrachtgever kan daarvoor niet gecrediteerd worden. 3.5 Opdrachtgever is verplicht aan alle verplichtingen ten aanzien van derden te voldoen, voor zover deze van invloed zijn op het uitvoeren van de Overeenkomst door Your Strategeeks.

4 VERPLICHTINGEN YOUR STRATEGEEKS

4.1 Op verzoek van Opdrachtgever specificeert Your Strategeeks binnen redelijke termijn na besteding van het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde budget voor Advertentieverkoop, welk deel van het budget besteed is aan inkoop van media en welk deel aan kosten voor campagnemanagement. 4.2 Indien Your Strategeeks zelfstandig advertentiemateriaal in opdracht van Opdrachtgever opstelt, staat Your Strategeeks ervoor in dat het advertentiemateriaal in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms- )rechten van derden, waarbij iedere aansprakelijkheid van Your Strategeeks vervalt in geval Opdrachtgever, in strijd met het bepaalde in artikel 3.1.,geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

5 TOEGANG ACCOUNTS DERDEN

5.1 Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verstrekt Opdrachtgever Your Strategeeks alle benodigde informatie voor toegang met leesrechten tot accounts bij derden/dienstverleners. 5.2 Your Strageeks zal zich houden aan door Opdrachtgever verstrekte redelijke instructies en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van accounts van Opdrachtgever bij derden/dienstverleners. Your Strategeeks heeft echter alleen verplichtingen jegens Opdrachtgever en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deze derden. 5.3 Voor zover Opdrachtgever gebruikmaakt van accounts van Your Strategeeks bij derden/ dienstverleners, volgt Opdrachtgever steeds strikt de door Your strategeeks verstrekte instructies dienaangaande, waaronder – maar niet beperkt tot – betalingstermijnen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Your Strategeeks van alle schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig naleven van deze instructies door Opdrachtgever.

6 COOKIES EN ANALYSE DATA

6.1 Voor zover de activiteiten van Opdrachtgever of de partij waarmee ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten worden gesloten in het kader van Advertentieverkoop, het plaatsen en uitlezen van informatie op de randapparatuur van eindgebruikers (hierna: Cookies) behelzen, erkent Opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving bij het plaatsen en uitlezen van Cookies of analyse data anderszins en erkent dat in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid op Your Strategeeks rust. 6.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtgever steeds volledig handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot Cookies, waaronder – maar niet beperkt tot – de Telecommunicatiewet. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (i) geen Cookies te (doen)plaatsen of te (doen) uitlezen voordat Opdrachtgever hiervoor toereikende toestemming van de eindgebruiker heeft, en (ii) eindgebruikers toereikende informatie te verschaffen in de vorm van een cookie-policy, voordat Opdrachtgever tot plaatsing en uitlezing van Cookies overgaat. Opdrachtgever zal dit steeds op verzoek van Your Strategeeks toereikend schriftelijk (kunnen) aantonen. 6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Your Strategeeks geleden or nog te lijden schade als gevolg van het niet-nakomen van dit artikel 6 en/of overtreding door Opdrachtgever van toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Your Strategeeks volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die het gevolg zijn en/ of verband houden met een schending van dit artikel 6 door Opdrachtgever.

7 METINGEN

7.1 Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen wordt uitgegaan van de administratie- en meetsystemen van Your Strategeeks, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt, in welk geval zal worden uitgegaan van de meetsystemen van Opdrachtgever. 7.2 In geval van onderbreking, vermoedelijke beïnvloeding van de meetsystemen of een afwijking van meer dan 10% tussen de meetsystemen van Your Strategeeks en Opdrachtgever, is Your Strategeeks gerechtigd de verschuldigde vergoeding te berekenen aan de hand van redelijkerwijze in te schatten meetresultaten, al dan niet op basis van eerdere meetresultaten.

8 DIVERSEN

8.1 Surcommissions (Surco’s), Nog Te Ontvangen (NTO’s) bedragen, overige kortingen en/of staffels komen aan Your Strategeeks toe. 8.2 Your Strategeeks is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertenties.